Written by PR_KTAM on Wednesday, 11 September 2019 03:14. Posted in 3.7.การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รวมถึง การเช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนด้วย)

ประกาศราคากลางเลขที่ 082-2562

โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Written by PR_KTAM on Thursday, 29 August 2019 09:14. Posted in 3.6.การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางเลขที่ 080-2562

การบำรุงรักษาระบบนายทะเบียนและซื้อขายหน่วยลงทุน Finsoft

Written by PR_KTAM on Monday, 26 August 2019 10:24. Posted in 3.6.การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางเลขที่ 078-2562

การต่ออายุบำรุงรักษา Oracle Database Enterprise Edition 30 Licenses ,
Oracle Internet Developer Suite 2 Licenses , Oracle WebLogic Suite 30 License

TOP