Written by PR_KTAM on Thursday, 18 October 2018 02:41. Posted in 3.6.การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางเลขที่ 089-2561

การต่ออายุและทำสัญญาบำรุงรักษาระบบสนับสนุนภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

Written by PR_KTAM on Friday, 05 October 2018 05:04. Posted in 3.7.การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รวมถึง การเช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนด้วย)

ประกาศราคากลางเลขที่ 087-2561

โครงการการใช้บริการข้อมูลทางกฏหมาย (บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปี 2558 -2559)

TOP